Obchodní podmínky

obchodní společnosti Ing.Jaroslava Mudráková – ČEPICE RDX se sídlem ve Frenštátě p.R., ulice Dolní 1004, PSČ 744 01
identifikační číslo: 40306640
daňové identifikační číslo : CZ 6458061863
pro prodej zboží prostřednictvím on-line obchodu umístěného na internetové adrese www.cepicerdx.cz ​platné od 24.5.2018

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
1.1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky “) obchodní společnosti Ing.J.Mudráková – RDX se sídlem ve Frenštátě p.R.,ulice Dolní 1004, PSČ 744 01,identifikační číslo: 40306640,(dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.cepicerdx.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).
1.2. Prodávající je výrobcem a distributorem volnočasových a sportovních výrobků značky RDX v České republice.
1.3. Právní vztahy prodávajícího s kupujícím těmito obchodními podmínkami výslovně neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č.89/2012 Sb., a zákona č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, vez znění pozdějších právních předpisů.
1.4. Ustanovení odchylná od obchodních podmínek je možné sjednat v kupní smlouvě. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními obchodních podmínek.
1.5. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce.
1.6. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

2. UŽIVATELSKÝ ÚČET
2.1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). V případě, že to webové rozhraní obchodu umožňuje, může kupující provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.
2.2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.
2.3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.
2.4. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).
2.5. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
3.1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji , a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží . Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech souvisejících poplatků . Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
3.2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží . Informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.
3.3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o: objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu), způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a informace o nákladech spojených s dodáním zboží (dále společně jen jako „objednávka“).
3.4. Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“).
3.5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
3.6. Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího.
3.7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).
3.8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám, přičemž tyto náklady se neliší od základní sazby.
OBJEDNÁVKA ZBOŽÍ ​ Všechny přijaté objednávky jsou považovány za závazné. Objednávky lze podat jedním z následujících způsobů:
1. prostřednictvím objednávkového formuláře v e-shopu na www.cepicerdx.cz
2. e-mailem na adresu info@cepicerdx.cz Každá objednávka musí obsahovat následující údaje:
1. jméno, příjmení a přesnou adresu odběratele včetně telefonu (kvůli doručení balíku)
2. dodací adresu zboží, pokud se liší od předchozí adresy
3. přesný popis zboží včetně kódu (uvedeného u konkrétního zboží v e-shopu www.cepicerdx.cz
4. způsob odběru
5. způsob platby.

4. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY
4.1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;
4.2. Objednávka odběratele je splněna okamžikem předání zboží v místě plnění odběrateli nebo dohodnuté přepravní službě a od tohoto okamžiku přechází odpovědnost za zboží ( poškození, ztráta) plně na odběratele, případně zástupce přepravní společnosti.
4.3. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
4.4. V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
4.5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. 3.5), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu.Us­tanovení § 2119 ost.1 ob­čanského zákoníku se nepoužije.
4.6. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.
4.7. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího.
4.8. Zboží je doručováno v rámci území České republiky a Slovenské republiky. Cena za dodání zboží prostřednictvím přepravce podle čl.4.8 těchto obchodních podmínek, kterou je kupující povinen uhradit současně s kupní cenou zboží, činí: Způsob dopravy / převzetí zboží

Zásilky do ČR

 • Vyřizujeme objednávky v minimální hodnotě 3000 Kč bez DPH.
 • Zboží zasíláme na dobírku, přepravní společností PPL přičemž účtujeme poštovné ve výši 90 Kč.
 • Při objednávce nad 5000 Kč bez DPH poštovné ZDARMA.

Zásilky na Slovensko

 • Vyřizují se objednávky v minimální hodnotě 3000 Kč bez DPH.
 • Při objednávce do hodnoty odběru 10000 Kč DPH účtujeme poštovné 200 Kč.
 • Při objednávce nad 10000 Kč bez DPH poštovné ZDARMA.
 • Čepice jsou baleny po 4 ks ve velikosti, barevně nadružené. Velikosti si určuje zákazník (nemusí brát všechny velikosti daného druhu).

Poskytované slevy

Sleva za objednávku

%
nad 10 000 Kč 2 %
nad 30 000 Kč 4 %
nad 60 000 Kč 6 %
nad 100 000 Kč 8 %
nad 150 000 Kč 10 %
nad 200 000 Kč 12 %

plus věrnostní bonus za celkový odběr v předchozím pololetí (jaro-léto, podzim-zima)

%
nad 30 000 Kč 2 %
nad 60 000 Kč 4 %
nad 100 000 Kč 6 %
nad 150 000 Kč 8 %
nad 200 000 Kč 10 %
nad 400 000 Kč 12 %

Při stornování objednávky dochází ke zrušení věrnostního bonusu.

SLEVY SE NEVZTAHUJÍ NA VÝPRODEJOVÉ CENY.

​​​Při vrácení zboží v zákonné lhůtě ze stany kupujícího, poštovné nevracíme.

4.9. Kupující má povinnost zkontrolovat stav odebraného zboží ihned při převzetí od přepravní společnosti ve smyslu kompletnosti odebraného zboží dle přepravního listu, dále neporušenosti pásky či nepoškozenosti balení a popř. odmítnout převzetí neúplné nebo poškozené zásilky zboží. Případné poškození nebo nekompletnost zásilky, která byla způsobena vinou přepravní společnosti, musí zákazník řešit konkrétně s přepravní společností PPL www.ppl.cz (http://www.ppl.cz/main2.aspx?…) nikoliv se společnosti čepice RDX. Společnost čepice RDX nicméně zajistí nutnou součinnost při reklamaci zákazníka. Z tohoto důvodu doporučuje společnost čepice RDX podat o jakémkoliv případu poškození nebo nekompletnosti zásilky zboží ve lhůtě bez zbytečného odkladu zprávu společnosti čepice RDX a to prostřednictvím e-mailu nebo telefonicky. Pokud však zákazník převezme od přepravce zásilku zjevně poškozenou nebo nekompletní a potvrdí svým podpisem převzetí takové zásilky, není možno reklamaci dodatečně uplatnit.

5. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMACE
5.1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 1914 až 1925,§ 2099 až 2117 a § 2161 až 2174. občanského zákoníku). Kupující má právo uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.
5.2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad.Zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
5.2.1. má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li takové ujednání, má takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
5.2.2. se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému se zboží tohoto druhu obvykle používá,
5.2.3. zboží odpovídá jakosti nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
5.2.4. je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
5.2.5. zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
5.3. Nejde-li o věci, které se rychle kazí nebo o věci použité, odpovídá prodávající za vady, které se projeví jako rozpor s kupní smlouvou po převzetí věci v záruční době (záruka).
5.4. Práva kupujícího vyplývající z odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, uplatňuje kupující u prodávajícího na adrese jeho provozovny .

6. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
6.1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.
6.2.Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst.1 písm. e) občanského zákoníku
6.3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
6.4. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

7. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (GDPR)
7.1.Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – dále jen „Nařízení“ – a dalšími obecně závaznými právními předpisy.
7.2.Správcem osobních údajů kupujícího je prodávající. Účelem zpracování osobních údajů kupujícího je realizace práv a povinností z kupní smlouvy a vedení uživatelského účtu. Dalšími účely zpracování jsou zlepšení kvality poskytovaných služeb, zvýšení bezpečnosti poskytovaných služeb, účetní a daňové účely a plnění zákonných povinností.
7.3.Osobní údaje kupujícího budou zpracovávány v následujícím rozsahu:

 • Identifikační údaje (jméno, příjmení, datum narození, IČ, DIČ)
 • Kontaktní údaje (e-mail, adresa, telefonní číslo)
 • Popisné údaje (např.bankovní spojení)
 • IP adresa

  7.4.Doba zpracování osobních údajů: po dobu 5 let od splnění kupní smlouvy pro určení výkon nebo obhajobu právních nároků. V případě registrace účtu po dobu registrace a 3 roky po jejím skončení. Dále má prodávající povinnost osobní údaje zákazníka dále uchovávat 5 let od skončení účetního období v rámci účetnictví a archivovat 10 let od konce zdaňovacího období daňový doklad. V případě, že kupující udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení, bude prodávající dále zpracovávat osobní údaje kupujícího za účelem zasílání obchodních sdělení po dobu 5 let od udělení souhlasu.

  7.5.Osobní údaje kupujícího nebudou předávány třetím osobám, s výjimkou:

  • účetní firma
  • finanční úřad
  • dealer – zprostředkovatel objednávek
  • IT specialistů, zajišťujícím provoz webu cepicerdx.cz, marketingové analýzy a e-mailing
  • dopravců v případě zaslání zboží
  • poskytovatelů platebních služeb

  7.6.Ve vztahu ke zpracování osobních údajů prodávajícím má kupující následující práva: právo požadovat přístup ke svým osobním údajům; právo požadovat opravu svých osobních údajů; právo požadovat výmaz svých osobních údajů; právo na omezení zpracování svých osobních údajů; právo na přenositelnost svých osobních údajů; právo vznést námitku; právo podat stížnost. Kupující může svá práva uplatnit na emailové adrese: marcela.cerna@cepicerdx.cz, případně dopisem na adresu sídla prodávajícího.

  7.7.Zpracování osobních údajů pro účely přímého marketingu lze považovat za zpracování prováděné z důvodu oprávněného zájmu prodávajícího (správce). Společnost Ing.Jaroslava Mudráková – čepice RDX má tedy možnost zasílat kupujícímu na e-mail, i bez jeho předchozího souhlasu, nabídky obdobného zboží a služeb, které kupující na cepicerdx.cz zakoupil. Zasílání těchto nabídek může kupující kdykoli odmítnout, a to zasláním e-mailu na marcela.cerna@cepicerdx.cz.

Prodávající vyhodnocuje pro statistické účely informace o užívání internetových stránek www.cepicerdx.cz (např. počet uživatelů navštěvujících tyto stránky, odkud byl vstup na internetové stránky učiněn). Tyto informace jsou pouze číselné (bez osobních údajů) a budou použity pro potřeby vnitřních rozborů a analýz za účelem zlepšení kvality internetových stránek poskytovatele služeb.
7.8.Veškeré materiály a informace na stránkách prodávajícího jsou výhradně duševním vlastnictvím této společnosti nebo osob s ním spolupracujících. Tyto materiály a informace nesmí být jakkoliv použity nebo upravovány bez souhlasu prodávajícího. Internetové stránky prodávajícího mohou obsahovat odkazy na jiné internetové stránky třetích osob; prodejce není odpovědný za obsah takových internetových stránek a za služby na nich nabízené.
7.9.Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

8. ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ A UKLÁDÁNÍ COOKIES
8.1. Kupující souhlasí se zasíláním informací souvisejících se zbožím, službami nebo podnikem prodávajícícho na elektronickou adresu kupujícího a dále souhlasí se zasíláním obchdoních sdělení prodávajícího na eletronickou adresu kupujícího.
8.2. Kupující souhlasí s ukládáním tzv.cookies ne jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky kupujícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv.cookies na počítač prodávajícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

9. DORUČOVÁNÍ
9.1. Kupujícímu může být doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu či uvedenou kupujícím v objednávce.

10. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
10.1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
10.2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění a činnost prodávajícího nepodléhá jinému povolování. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad.
10.3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
10.4. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
10.5. Kontaktní údaje prodávajícího: adresa pro doručování ČEPICE RDX, ulice Dolní 1004, 744 01 Frenštát p.R., adresa elektronické pošty info@cepicerdx.cz, telefon 731 417 830.

Ve Frenštátě p.R. dne 24.5.2018